Ansichten-Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Aktueller Monat

Kalender von Veranstaltungen

M Mo

D Di

M Mi

D Do

F Fr

S Sa

S So

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

1 Veranstaltung,

1 Veranstaltung,

Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Ver­anstal­tung hat bere­its stattgefunden.

Denke global, handle lokal – die Kunst des Dialogs/Myśl globalnie, działaj lokalnie – Sztuka dialogu

Februar 27, 2021

Das soll­test du nicht verpassen!

Mit unserem deutsch-pol­nis­chen Pro­jekt „Denke glob­al, han­dle lokal – die Kun­st des Dialogs“/„Myśl glob­al­nie, dzi­ałaj lokalnie – Sztu­ka dia­logu“ möcht­en wir euch dazu ermuti­gen, über aktuelle, lokale und glob­ale The­men in den Aus­tausch zu kommen.

Mit Mut zum Wider­spruch und zur Kon­tro­verse wird uns Dr. Erik Mal­chow das The­ma interkul­turelle Kom­mu­nika­tion näher­brin­gen und wir wer­den uns mit fol­gen­den Fra­gen beschäftigen:

➢ Was macht eine kon­struk­tive Diskus­sion aus?

➢ Wie wertvoll ist die interkul­turelle Kom­mu­nika­tion für den inter­na­tionalen Austausch?

➢ Inwiefern sind Feinge­fühl und eine diplo­ma­tis­che Sprache wichtig, um glob­ale Her­aus­forderun­gen anzugehen?

Ger­ade jet­zt, wo wir uns fast alle zu Hause befind­en und die Gren­zen teil­weise geschlossen sind, ist es umso wichtiger, in Kon­takt zu bleiben und die inter­na­tionale Zusam­me­nar­beit zu pflegen.

Daher haben wir einen Ref­er­enten ange­fragt, der uns beim The­ma interkul­turelle Kom­pe­tenz unter­stützen wird. 

Ort: online

Preis: kosten­los

***

Tego nie możesz przegapić!

Poprzez nasz pol­sko-niemiec­­ki pro­jekt „Denke glob­al, han­dle lokal – die Kun­st des Dialogs“/„Myśl glob­al­nie, dzi­ałaj lokalnie – Sztu­ka dia­logu” chcielibyśmy zachę­cić was do wymi­any poglądów na aktu­alne, zarówno lokalne jak i glob­alne tematy.

Nie bojąc się sprzeczności czy kon­trow­er­sji wspól­nie podysku­tu­je­my, a oprócz tego zapros­zony przez nas gość – dr. Erik Mal­chow, który spec­jal­izu­je się w dziedzinie szkoleń międzykul­tur­owych, pomoże nam odpowiedzieć na następu­jące pytania:

 

➢ Jak prowadz­ić kon­struk­ty­wne dyskusje?

➢ Jak cen­na jest komu­nikac­ja międzykul­tur­owa w wymi­an­ie międzynarodowej?

➢ W jakim stop­niu wrażli­wość i język dyplo­maty­czny są ważne w rozwiązy­wa­niu glob­al­nych wyzwań?

Szczegól­nie ter­az, kiedy praw­ie wszyscy jesteśmy w domu, a granice są częś­ciowo zamknięte, tak ważne jest, aby pozostać w kon­tak­cie i zad­bać o współpracę międzynarodową.

Details 

Datum: 
Feb­ru­ar 27, 2021 
Ver­anstal­tungskat­e­gorie:
Webseite: 
www.solijugend.de/anmelden